Gav Toye Artwork

14.10.2017 - triangle voided canvas duochrome, 2017

[X]
14.10.2017 - triangle voided canvas duochrome, Painting  by Gav Toye