Gav Toye Artwork

Androgeny, 2014

[X]
Androgeny, Object  by Gav Toye

Expanding foam, pigment, magazine page + varnish on corex support