Gav Toye Artwork

Ziggurat, 2011

[X]
Ziggurat, Instalation  by Gav Toye

TVs, DVD, plinth, plants. RCA Final show