Gav Toye Artwork

Television, 2013

[X]
Television, Painting  by Gav Toye

Oil on canvas