Gav Toye Artwork

man-dog-hippy, 2020

[X]
man-dog-hippy, Drawing  by Gav Toye

Charcoal + pastel on paper, 29 x 42 cm